Zakład dużego ryzyka

Prowadzący Zakład:
Eurofoam Polska Sp. z o.o.,
95-100 Zgierz, ul. Szczawińska 42
http://www.eurofoam.pl

 

Kierujący Zakładem:
Zbigniew Pilichowski – Prezes Zarządu
Adam Bojkowski – Członek Zarządu
Krzysztof Owczarek – Członek Zarządu


Zgodnie z wymogami Ustawy „Prawo Ochrony Środowiska”, tekst jednolity ustawy z dnia 19 kwietnia 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 672) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzaju i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, Eurofoam Polska Sp. z o.o. zakład produkcyjny w Zgierzu, został zaliczony do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w związku z posiadaniem i używaniem toluilenodwuizocyjanianu służącego do produkcji elastycznej pianki poliuretanowej.

 

Zgodnie z Art. 250. Ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. "Prawo Ochrony Środowiska", prowadzący zakład dokonał zgłoszenia zakładu o dużym ryzyku właściwym organom i przekazał im „Program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym”. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w dniu 26 lipca 2016 roku zatwierdziła „Raport o Bezpieczeństwie Eurofoam Polska Sp. z o.o.”.

 

Eurofoam Polska Sp. z o.o. produkuje i przetwarza elastyczną piankę poliuretanową.

 

Elastyczne pianki poliuretanowe powstają w reakcji poliaddycji polihydroksyzwiązków (polioli poliestrowych/polioli polieterowych) i izocyjanianów oraz reakcji izocyjanianów z wodą w obecności katalizatorów i środków powierzchniowo czynnych.
Jako środki dodatkowo mogą być stosowane np. pasty pigmentowe czy środki obniżające palność.
Produkcja pianek poliuretanowych realizowana jest metodą ciągłego spieniania w blokach. Proces przebiega w temperaturze otoczenia na agregatach spieniających.
Wszystkie surowce stosowane do wytwarzania pianek doprowadza się w odpowiednich ilościach, przewidzianych recepturami, do głowicy agregatu spieniającego. Mieszanina surowców ciekłych wylewana jest na formę papierową umieszczoną na ruchomym transporterze, gdzie następuje wzrost objętości tworzywa poliuretanowego (proces spieniania), aż do wytworzenia bloku pianki
i jego wstępnego usieciowania. Po kilkunastu minutach od momentu wylania mieszaniny reagującej na transporter powstałe bloki pianki poliuretanowej kierowane są do dojrzewalni, gdzie w ciągu kilkunastu godzin następuje ostateczne usieciowanie pianki i bloki są przeznaczone do przetwórstwa w Zakładzie lub do sprzedaży.


Dojrzałe bloki pianki są przetwarzane na wyroby poprzez ich mechaniczne cięcie na płyty, płyty
w nawoju, kształtki, kształtki konturowe lub w kolejnych procesach wytwarzane są komplety meblarskie, laminaty, laminaty z powierzchnią samoprzylepną i inne, podobne wyroby.

 

Spółka zaliczona jest do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
w związku ze składowaniem i używaniem niebezpiecznej substancji chemicznej – tolulienodwuizocyjanianu (TDI, 2,4-/2,6-diizocyjanian toluenu).

 

Rodzaj produktu: substancja
Składniki niebezpieczne
Tolulienodwuizocyjanian (2,4-/2,6-diizocyjanian toluenu)
Nr CAS: 26471-62-5
Klasyfikacja zgodnie z 1272/2008/WE:
Rakotwórczość, Kategoria 2 (H351)
Toksyczność ostra, Wziewny, Kategoria 1 (H330)
Podrażnienie skóry, Kategoria 2 (H315)
Działanie drażniące na oczy, Kategoria 2 (H319)
Uczulenie dróg oddechowych, Kategoria 1 (H334)
Uczulenie skóry, Kategoria 1 (H317)
Chroniczne narażenie dla środowiska wodnego, Kategoria 3 (H412)

 

W przypadku wystąpienia realnego zagrożenia dla osób znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie Zakładu, niezbędne działania będą podejmowane przez wyznaczone służby ratownicze zgodnie
z Zewnętrznym Planem Operacyjno-Ratowniczym opracowanym przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

W przypadku wystąpienia realnego zagrożenia dla osób znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie Zakładu, niezbędne działania związane z ewakuacją mieszkańców będą podejmowane przez wyznaczone służby ratownicze zgodnie z Zewnętrznym Planem Operacyjno-Ratowniczym opracowanym przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

 

Do celów alarmowania o potencjalnym zagrożeniu przeznaczona jest syrena zlokalizowana na dachu budynku biurowego. W przypadku awarii mogącej oddziaływać negatywnie na otoczenie zakładu zostanie ona uruchomiona nadając modulowany sygnał przez 5 minut. Odwołanie alarmu ogłaszane będzie za pomocą ciągłego sygnału trwającego 1 minutę.

 

Spełniając wymagania prawa Spółka opracowała i przedłożyła właściwym organom wszystkie wymagane w tym zakresie dokumenty:

 

- Zgłoszenie zakładu dużego ryzyka
- Program Zapobiegania Poważnym Awariom Przemysłowym,
- Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy
- Raport o bezpieczeństwie.

 

Scenariusze wystąpienia poważnej awarii przemysłowej związane są:
- z wyciekiem substancji niebezpiecznej, toliuilenodwuizocyjanianu (TDI)
- pożarem pianki poliuretanowej

 

Substancje niebezpieczne powstałe wskutek awarii będą rozprzestrzeniały się zgodnie z kierunkiem wiatru.
W celu ograniczenia ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej stosowane są w zakładzie właściwe środki bezpieczeństwa, które opisane są w opracowanym raporcie bezpieczeństwa,
między innymi:
- stosowane są właściwe procedury związane z roztankowywaniem autocystern
- zbiorniki są umieszczone w dodatkowych wannach wychwytowych
- instalacje i zbiorniki z toliulenodwuizocyjanianem poddawane są okresowo kontrolom przez Urząd Dozoru Technicznego oraz poprzez kontrole wewnętrzne, zgodnie z przyjętym harmonogramem
- stosowane są automatyczne detektory stężeń TDI
- parametry procesu spieniania nadzorowane są poprzez systemy komputerowe
- mierzona jest temperatura wewnątrz spienionych bloków pianki poliuretanowej
- pomieszczenia produkcyjne wyposażone są w systemy i instalacje przeciwpożarowe.
- okresowe audity jakości i bhp w celu potwierdzenia przestrzegania przyjętych procedur i instrukcji w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesowego.

 

Aktualizacja danych: 19.08.2016

Kontakt

Eurofoam Polska Sp. z o.o.

95-100 Zgierz ul. Szczawińska 42

 

Tel. + (48) 42 716 38 54

 

Sekretariat

pl [dot] officeateurofoam [dot] eu

Tel. + (48) 42 716 34 93

Grupa Eurofoam

Eurofoam Polska należy do grupy EUROFOAM – europejskiego lidera na rynku pianek poliuretanowych.

Grupę tę tworzy 36 zakładów w 12 krajach, których głównym profilem działalności jest produkcja i przetwórstwo pianki poliuretanowej.

Eurofoam - European foam leader

Projekt i wykonanie Hiarte