Strona główna O firmie Polityka Jakości i Ochrony Środowiska

Polityka Jakości i Ochrony Środowiska

Zintegrowana Polityka Jakości i Ochrony Środowiska

 

Eurofoam Polska Sp. z o.o. jest producentem elastycznej pianki poliuretanowej oraz wyrobów z niej z użyciem również innych materiałów. Produkowane wyroby spełniają wymagania naszych klientów z uwzględnieniem wymagań klientów przemysłu samochodowego oraz obowiązujących zobowiązań dotyczących zgodności wynikających z obowiązujących wymagań prawnych i regulacyjnych.  Eurofoam jest firmą o długoletniej tradycji związaną z lokalną społecznością, współpracującą z klientami, dostawcami, organami administracji państwowej, organami kontrolnymi (Straż Pożarna, WIOŚ).

 

Naszym celem jest satysfakcja naszych klientów oraz innych zainteresowanych stron, którą osiągamy dzięki wspólnej współpracy po określeniu, zrozumieniu i deklaracji przestrzegania wzajemnych potrzeb i oczekiwań.

Deklarujemy:

 • Postępować zgodnie z przyjętym Kodeksem Postępowania Grupy Eurofoam, który określa politykę odpowiedzialności biznesu, polityką antykorupcyjną oraz politykę eskalacji etycznej

 

Zobowiązujemy się:

 • w oparciu o analizy ryzyka nadzorować procesy i wyroby w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, klientów, gości, innych osób pracujących na terenie Spółki, sąsiadów Spółki i innych zainteresowanych stron
 • dążyć do minimalizacji oddziaływania Spółki na środowisko
 • przestrzegać zidentyfikowane, obowiązujące zobowiązania dotyczące zgodności
 • dbać o wysoką jakość wyrobów

 

Doskonaląc procesy i systemy zarządzania, identyfikujemy ryzyka i aspekty środowiskowe oraz definiujemy cele
i programy dla naszej działalności biznesowej w oparciu o zidentyfikowane potrzeby i oczekiwania zainteresowanych stron. Dążymy do zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnie wykorzystując zasoby naturalne i ograniczając szkodliwe oddziaływanie na środowisko poprzez:

 • efektywne zarządzanie procesami i ciągłe ich doskonalenie
 • bezpieczne zarządzanie chemikaliami
 • efektywne wykorzystanie surowców, materiałów, energii, wody
 • ograniczanie ilości powstających odpadów, efektywne zarządzania opakowaniami, stosowanie opakowań
  z recyclingu
 • ograniczanie emisji poziomu hałasu oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza

 

Pracownicy Eurofoam Polska Sp. z o.o. poprzez pro-aktywne działania i osobiste zaangażowanie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo prowadzonych procesów, bezpieczeństwo i jakość wytwarzanych wyrobów, przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy i ochrony zdrowia oraz ochronę środowiska.

 

W celu realizacji niniejszej polityki Zarząd Eurofoam Polska Sp. z o.o. bierze odpowiedzialność za skuteczność wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem, ustala odpowiedzialności pracowników
i ich rozwój, promuje pracę zespołową, komunikuje znaczenie skutecznego zarządzania jakością i środowiskiem, zapewnia inne niezbędne zasoby w celu zapewnienia osiągnięcia ustalonych wyników i doskonalenia systemu.

 

Zgierz, 31.05.2019