Strona główna O firmie Zakład dużego ryzyka

Zakład dużego ryzyka

Prowadzący Zakład:
Eurofoam Polska Sp. z o.o.,
95-100 Zgierz, ul. Szczawińska 42
http://www.eurofoam.pl

 

Kierujący Zakładem:
Zbigniew Pilichowski – Prezes Zarządu
Adam Bojkowski – Członek Zarządu
Krzysztof Owczarek – Członek Zarządu


Zgodnie z wymogami Ustawy „Prawo Ochrony Środowiska”, tekst jednolity ustawy z dnia 19 kwietnia 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 672) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzaju i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, Eurofoam Polska Sp. z o.o. zakład produkcyjny w Zgierzu, został zaliczony do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w związku z posiadaniem i używaniem toluilenodwuizocyjanianu służącego do produkcji elastycznej pianki poliuretanowej.

 

Zgodnie z Art. 250. Ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. "Prawo Ochrony Środowiska", prowadzący zakład dokonał zgłoszenia zakładu o dużym ryzyku właściwym organom i przekazał im „Program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym”. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w dniu 26 lipca 2016 roku zatwierdziła „Raport o Bezpieczeństwie Eurofoam Polska Sp. z o.o.”.

 

Eurofoam Polska Sp. z o.o. produkuje i przetwarza elastyczną piankę poliuretanową.

 

Spółka zaliczona jest do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
w związku ze składowaniem i używaniem niebezpiecznej substancji chemicznej – tolulienodwuizocyjanianu (TDI, 2,4-/2,6-diizocyjanian toluenu).

 

Rodzaj produktu: substancja
Składniki niebezpieczne
Tolulienodwuizocyjanian (2,4-/2,6-diizocyjanian toluenu)
Nr CAS: 26471-62-5
Klasyfikacja zgodnie z 1272/2008/WE:
Rakotwórczość, Kategoria 2 (H351)
Toksyczność ostra, Wziewny, Kategoria 1 (H330)
Podrażnienie skóry, Kategoria 2 (H315)
Działanie drażniące na oczy, Kategoria 2 (H319)
Uczulenie dróg oddechowych, Kategoria 1 (H334)
Uczulenie skóry, Kategoria 1 (H317)
Chroniczne narażenie dla środowiska wodnego, Kategoria 3 (H412)

 

W przypadku wystąpienia realnego zagrożenia dla osób znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie Zakładu, niezbędne działania będą podejmowane przez wyznaczone służby ratownicze zgodnie
z Zewnętrznym Planem Operacyjno-Ratowniczym opracowanym przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

W przypadku wystąpienia realnego zagrożenia dla osób znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie Zakładu, niezbędne działania związane z ewakuacją mieszkańców będą podejmowane przez wyznaczone służby ratownicze zgodnie z Zewnętrznym Planem Operacyjno-Ratowniczym opracowanym przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

 

Do celów alarmowania o potencjalnym zagrożeniu przeznaczona jest syrena zlokalizowana na dachu budynku biurowego. W przypadku awarii mogącej oddziaływać negatywnie na otoczenie zakładu zostanie ona uruchomiona nadając modulowany sygnał przez 5 minut. Odwołanie alarmu ogłaszane będzie za pomocą ciągłego sygnału trwającego 1 minutę.

 

Spełniając wymagania prawa Spółka opracowała i przedłożyła właściwym organom wszystkie wymagane w tym zakresie dokumenty:

 

- Zgłoszenie zakładu dużego ryzyka
- Program Zapobiegania Poważnym Awariom Przemysłowym,
- Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy
- Raport o bezpieczeństwie.

 

Scenariusze wystąpienia poważnej awarii przemysłowej związane są:
- z wyciekiem substancji niebezpiecznej, toliuilenodwuizocyjanianu (TDI)
- pożarem pianki poliuretanowej

 

Substancje niebezpieczne powstałe wskutek awarii będą rozprzestrzeniały się zgodnie z kierunkiem wiatru.
W celu ograniczenia ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej stosowane są w zakładzie właściwe środki bezpieczeństwa, które opisane są w opracowanym raporcie bezpieczeństwa,
między innymi:
- stosowane są właściwe procedury związane z roztankowywaniem autocystern
- zbiorniki są umieszczone w dodatkowych wannach wychwytowych
- instalacje i zbiorniki z toliulenodwuizocyjanianem poddawane są okresowo kontrolom przez Urząd Dozoru Technicznego oraz poprzez kontrole wewnętrzne, zgodnie z przyjętym harmonogramem
- stosowane są automatyczne detektory stężeń TDI
- parametry procesu spieniania nadzorowane są poprzez systemy komputerowe
- mierzona jest temperatura wewnątrz spienionych bloków pianki poliuretanowej
- pomieszczenia produkcyjne wyposażone są w systemy i instalacje przeciwpożarowe
- okresowe audity jakości i bhp w celu potwierdzenia przestrzegania przyjętych procedur i instrukcji w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesowego

 

Aktualizacja danych: 19.08.2016