Strona główna REACH

REACH

Informacja o systemie REACH

W dniu 1 czerwca 2007 roku wszedł w życie nowy przepis Unii Europejskiej, Rozporządzenie WE nr 1907/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

Więcej tu: echa.europa.eu

Załączniki

deklaracja-w-sprawie-listy-kandydackiej-z-25062020_190.pdf

reach-letter-25062020_199.pdf